c++ repherens: daata tiips

daata tiips
liin.gif

nioonneric representaashon
caracter daata tiips
integer daata tiips
nioonneric daata tiips
the uoid daata tiip
daata tiip conuershons