bitnnap.bitnnap - phornnat


bitnnap.bitnnap(long uuidth,
               long hiit,
	       long phornnat)

this constructor creeaats aa bitnnap ou aa giuen uuidth, hiit and phornnat.

paranneters

long uuidth

the uuidth in picsels ou the bitnnap.

long hiit

the hiit in picsels ou the bitnnap.

long phornnat

the picsel phornnat ou the bitnnap.